Šolska malica v šol. l. 2015 / 2016

Gimnazija Poljane ima že vrsto leto zelo dobro organizirano toplo prehrano. Jedilnica, t. i. podmornica, je sodobno in privlačno urejena. Izbrani ponudnik šolske prehrane je Sodexo d. o. o., ki vsak dan pripravi pet različnih malic, med katerimi je vsaj en obrok vegetarijanski. Poleg tega nudijo pester izbor toplih in hladnih malic, različnih solat, sendvičev, smoothijev, … Poskrbljeno je tudi za dijake z različnimi dietami (dieta za sladkorne bolnike in za bolnike s celiakijo).

 

Jedilnica je odprta vsak dan od 8.00 do 14.00.

 

Tedenski izbor toplih in hladnih malic si lahko ogledate na spletnih straneh Sodexa d. o. o.

 

Vsa vprašanja o šolski prehrani lahko pošljete na elektronski naslov prehrana@gimnazija-poljane.com.

Na šolsko malico se je potrebno praviloma prijaviti do 30. junija za naslednje šolsko leto. Izjemoma se lahko prijavite tudi med šolskim letom. Izpolnjen in podpisan obrazec (doc, pdf) se odda razredniku (ob koncu šolskega leta) ali v tajništvu (med letom).

 

Izpolnjen, podpisan, datiran in skeniran obrazec lahko pošljete na elektronski naslov prehrana@gimnazija-poljane.com.

 

Šolsko prehrano ureja Zakon o šolski prehrani (Ur. l. RS št. 3/2013 in 46/2014) v povezavi z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.

 

PRIJAVA DIJAKA NA MALICO VELJA ENO ŠOLSKO LETO (od 1. septembra do 30. junija).

Cena malice znaša 2,42 evra.

 

Za prejemnika 70% subvencije je cena malice 0,73 evra.

 

Za prejemnika 40% subvencije je cena malice 1,45 evra.

 

Subvencija malice se prizna za obdobje enega šolskega leta.

 

V šolskem letu subvencija malice pripada tistim dijakom, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji, znaša:

 

-do 42% neto povprečne plače v Republiki Sloveniji, pripada polna subvencija malice oz. brezplačna malica;

-nad 42 do 53% neto povprečne plače v Republiki Sloveniji, pripada subvencija malice v višini 70% cene malice;

-nad 53 do 64% neto povprečne plače v Republiki Sloveniji, pripada subvencija malice v višini 40% cene malice.

 

Do polne subvencije oziroma brezplačne malice so upravičeni:

 

-dijaki, ki so nameščeni v rejniško družino na podlagi odločbe o namestitvi v rejniško družino

-dijaki, ki so prosilci za azil

-dijaki, ki so nameščeni v zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami oziroma v domove za učence in obiskujejo šolo izven zavoda.

 

Obdobje upravičenosti

 

Subvencija malice se prizna za obdobje enega šolskega leta.

 

 

Vloge

 

Vloge za uveljavljanje subvencije malice na centru za socialno delo ni več treba oddajati, saj bo šola upoštevala uvrstitev v dohodkovni razred na osnovni podatkov o povprečnem mesečnem dohodku na osebo, ugotovljenem v veljavni odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji.

 

  • Vloga za subvencijo malice se na centru za socialno delo odda samo v primeru, če družina dijaka ne razpolaga z veljavno odločbo o otroškem dodatku ali državni štipendiji.

 

 

 

(Viri: spletne strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in centrov za socialno delo)

V Zakonu o šolski prehrani so zapisane tudi dolžnosti staršev oz. dijakov, ki nastopijo s prijavo dijaka na šolsko prehrano:

 

– dolžnost staršev, da pravočasno plačajo malico;
– dolžnost staršev ali dijakov, da se pravočasno odjavijo od malice (gl. pravila šolske prehrane). Če malica ni bila odjavljena pravočasno, morajo starši plačati malico po 2,42€;
– dolžnost staršev je, da v 30 dneh šoli sporočijo vsako spremembo podatkov, ki so jih navedli na prijavnici.

Ob začetku šolanja dijak kupi evidenčni obesek za malico in ga uporablja do konca šolanja. Če ga dijak med tem časom izgubi, mora novega kupiti. Cena je 5 €.

 

Dijak z obeskom za malico dostopa do programa za evidentiranje malic, ki vsak dan izpiše listek za malico, s katerim dijak v kuhinji prejme malico.

 

Dijak mora vsaj za en dan vnaprej izbrati malico, ki jo želi prejeti naslednji dan. Izbira malice poteka do 12. ure. Dijak malico lahko izbere tudi za več dni vnaprej.

 

Če dijak malice ne izbere, malice ne dobi.

 

Malica se plača po ceni 2,42 €, če dijak malice ne odjavi in je ne vzame.

 

 

ODJAVA malice do konca šolskega leta

 

Starši lahko dijaka tudi odjavijo od malice do konca šolskega leta. Odjava je lahko LE pisna na elektronski naslov prehrana@gimnazija-poljane.com. Pri odjavi malice zadostuje kratko besedilo, iz katerega je razviden datum odjave. Za vse odjave velja, da jih morate poslati ali oddati v tajništvu do 10. ure zjutraj. Odjava malice velja naslednji delovni dan. Starši pošljejo odjavo malice TUDI za polnoletne dijake, saj so starši te dijake prijavili na malico.

 

– Kako se prijavim na malico?
S prijavnico, ki jo dobiš na tej spletni strani. Prijavnico najprej shraniš na računalnik, jo natisneš in izpolniš. Izpolnjeno in podpisano oddaš v tajništvu ali v kabinetu 48 v času uradnih ur.

 

– Kako izberem malico za naslednji dan / naslednje dni?
Na šolskem terminalu moraš malico izbrati za en dan v naprej tako, da slediš navodilom na ekranu. Malico lahko izbereš tudi za več dni v naprej, saj je jedilnik viden za 2 tedna.

 

– Izgubil/-a sem obesek za malico. Kje dobim novega? Ali se mi denar na ključu za malico prenese na novega?
Obesek za malico dobiš v kabinetu 48 v času uradnih ur. Zanj je potrebno plačati 5€. Denar na obesku se prenese na novega.

 

– Ali lahko kdo drug izprazni moj obesek za malico?
Da, lahko se to zgodi, zato moraš obesek za malico skrbno paziti. Za vsako izgubo obesek je potrebno takoj povedati (kabinet 48 v času uradnih ur).

 

– Ali še obstaja subvencionirana malica?
Da, obstaja, vendar o subvenciji odloča Center za socialno delo. Za vse informacije se zato obrni na Center za socialno delo.

 

– Starši so vložili vlogo za otroški dodatek, vendar odločbe še nismo prejeli. Po vsej verjetnostni bom upravičen /-a do subvencije za malico. Ali med tem časom prejemam subvencijo?
Ne. Med tem časom plačuješ malico po polni ceni. Ko boste dobili odločbo za otroški dodatek, bo podatek o višini subvencije viden v skupni evidenci (CEUVIZ). Subvencija bo upoštevana od datuma veljavnosti in naredil se bo poračun.

 

– Ali je potrebno prijavnici za malico priložiti o otroškem dodatku?
Ne. Centri za socialno delo vse podatke vnesejo v skupno evidenco (CEEVIZ), v kateri je razvidno, kakšna je višina subvencije za malico.

 

– Postal/-a sem polnoleten / polnoletna in izgubil/-a sem subvencijo za malico. Kaj naj storim?
Na Centru za socialno delo povprašaj, kako naprej.

 

– Na obesku nimam dovolj denarja za eno malico. Ali lahko malico za naslednji dan kljub temu izberem?
Ne, malice ne moreš izbrati. Na ključku mora vedno biti dovolj denarja za eno malico. Sprehodi se do kopirnice v 3. nadstropju, vplačaj malico in nato jo izberi za naslednji dan.

 

– Danes nisem dobil/-a listka za malico. Zakaj?
Obstaja več razlogov:
1. zmanjkalo je papirja za listke, zato obvesti kuharice.
2. tiskalnik za listke ni priključen na elektriko, zato ga priključi in počakaj.
3. malica ni bila izbrana. V tem primeru lahko počakaš do 13. ure in upaš, da bo kakšna malica ostala.
4. malico je bila odjavljena. Ravnaš enako kot zgoraj.

 

– Želim izbrati malico za jutri, pa mi program tega ne dovoli. Zakaj?
Pri izbiri malice za naslednji dan moraš na ključku imeti denar vsaj za eno malico. Nato na terminalu izbereš gumb z napis “Samo prednaročilo”. Naslednji dan boš uporabil/-a gumb “Nakup in prednaročilo” za natis listka za malico in izbiro malice za naslednji dan.

 

– Danes nisem bil/-a v šoli, ker sem zbolel/-a. Malice nisem uspel/-a pravočasno odjaviti. Ali moram malico plačati?
Da, malico za 1. dan odsotnosti se plača, kot da bi v šoli bil/-a. Za naslednje dni pa si avtomatsko odjavljen /-a.

 

– Po bolezni sem danes prvi dan v šoli. Ali bom dobil/-a listek za malico?
Ne, saj malice nisi pravočasno izbral/-a. Svetujem, da malico v takih primerih prineseš seboj v šolo, ali pa počakaš do 13. ure in upaš, da je kakšna malica ostala.

 

– Ali malice ob koncu dneva ostajajo? Kaj naredite s temi malicamo?
Običajno malice ne ostajajo, če pa se to le zgodi, se ob koncu dneva (pred 13. uro) brezplačno delijo vsem, ki si jo želijo. Gre za manjše število malic.

 

– Jutri imamo zdravniški pregled. Ali me bo šola odjavila od malice?
Šola malic ne bo odjavila, saj so zdravniški pregledi ob različnih urah. Odjaviti se moraš sam/-a.

 

– Kdaj me šola odjavi od malice?
Šola dijake odjavi od malice, kadar so na spoznavnem taboru, na športnem dnevu, tekmovanjih iz znanja, športnih tekmovanjih, kulturnih dogodkih, strokovnih ekskurzijah in mednarodnih izmenjavah. Kljub vsemu pa je dobro, da se od malice odjaviš tudi sam/-a.

 

Vsa vprašanja o šolski prehrani lahko pošljete na elektronski naslov prehrana@gimnazija-poljane.com.