Projekti

Naša stalnica je uvajanje novosti. Skupaj strokovno rastemo, gradimo nova znanja, posebno skrb pa namenjamo medsebojnim odnosom in dobremu počutju na šoli.

eŠRT  je bil ustanovljen z namenom, da spremlja in spodbuja uvajanje modernih učnih metod v pouk in delo na šoli.  V lanskem šolskem letu je skupina svoje delo zastavila na več področjih: prenova šolske spletne strani, digitalizacija šolske zbornice, priprava načrta izobraževanj s področja uvajanja sodobnih učnih metod v pouk v okviru priprave projekta USP.EH, predstavitev projektov eTwinning. V šolskem letu  2015/16 bo svoje delo nadaljevala, načrtov je še veliko.

Gimnazija Poljane sodeluje  v evropskem projektu  MUST (Maths Understanding Using Science and Technology , Erasmus+ KA2,  2014 – 2016. ).  V okviru projekta skupaj s partnerji iz Španije, Poljske in Romunije  razvijamo in preizkušamo uporabo spletnega okolja Moodle pri matematiki in naravoslovju. Projekt poskuša s problemskim pristopom razvijati kompetence,  ki jih bodo mladi potrebovali v 21. stoletju. (raziskovanje, učenje učenja,  sodelovalno učenje) Več na  http://mustpro.eu/.

Projekt Zelene Poljane je okoljski projekt, s katerim ozaveščamo mlade o pomenu varovanja svojega okolja.

 

Sodelujemo z Inštitutom za trajnostni razvoj in z društvi, ki delajo na področju zaščite živali ( zavetišče za živali Zonzani, Herpetološko društvo v Ljubljani), in organiziramo  predavanja o ogroženih živalskih vrstah.

 

Velik pomen dajemo tudi ekološki hrani. Za informativni dan sami pripravimo ekološko sladico.

 

Program Zelene Poljane je oblikovan tako, da preko šolskega leta razpišemo različne vsebine, na katere se zainteresirani dijaki lahko prijavijo.

 

Program oblikujemo nosilke projekta Zelene Poljane: Suzana Cesar, Tanja Cvirn Pavlin, Maša Klopčič in Nika Veronek.

Že pred petindvajsetimi leti so pri pouku tujih jezikov na Gimnaziji Poljane sodelovali tuji učitelji, saj je šola že takrat slovela kot »jezikovna«, tako po izbirnosti kot po kvaliteti.

 

V 21. stoletju pa je storila še korak naprej: v okviru projektov Evropski oddelki in Obogateno učenje tujih jezikov (OUTJ), ki ju je vodil Zavod Republike Slovenije za šolstvo, je Gimnazija Poljane sodelovala kot ena izmed šol, ki so aktivno izvajale programa kakovostnega učenja in poučevanja tujih jezikov in tako ustvarjala dodano vrednost za vse vključene, dijake in učitelje ter šole kot celote.

 

Zdaj, ko sta se projekta zaključila, pa se šola še naprej bogati z delom tujih učiteljev. Spoznanja in pridobitve obeh projektov smo vključili v redno učenje tujih jezikov, kjer razvijamo medkulturne sporazumevalne zmožnosti, tj. zmožnosti sporazumevanja v tujih jezikih in v materinščini na medkulturno ozaveščen in medkulturno občutljiv ter medkulturno kompetenten način; na kroskurikularni ravni, tj. znotraj predmeta tuji jezik, znotraj drugih predmetov ter v interdisciplinarnih medpredmetnih povezevah; na avtentičen način, tj. z vključevanjem tujih učiteljev ciljnih tujih jezikov kot njihovih domačih govorcev v učni proces in na didaktičnih načelih timskega poučevanja v medkulturnih timih, tj. v poučevalnih parih slovenskih in tujih učiteljev.*

 

Ponosni smo, da je šola spet in vedno znova prepoznavna po jezikovni raznolikosti, medkulturnem učenju in, kot pravi Juan Ramón Jiménez: »Kdor se nauči novega jezika, si pridobi novo dušo.« 

 

*povzeto po gradivih OUTJ

Poljanski kodeks ne govori o dijakih in učiteljih. Govori o ljudeh, ki si po nekem čudnem, a lepem naključju vsakodnevno delijo iste prostore in ne nepomembne koščke svojih življenj. Hkrati noče biti pravilnik, ki z grožnjo kazni zavezuje k takšnemu ali drugačnemu ravnanju, pač pa skupni premislek pravil obnašanja in medsebojnih odnosov. Ti pa so edino, kar zares šteje.

 

Poljanski kodeks

 

Pozdravljam.

Do vseh se obnašam spoštljivo.

K pouku prihajam redno in pravočasno.

Med poukom sodelujem in prispevam k razredni disciplini.

Ocenjujem in ocene pridobivam na pošten način.

Na pouk prihajam pripravljen.

Malicam samo takrat, ko imam odmor.

Skrbim za šolsko in osebno lastnino.

Prizadevam si za urejenost in varstvo okolja.

Nesoglasja rešujem mirno in v dobro vseh.

S svojim ravnanjem ne ogrožam sebe in drugih.

Po svojih močeh s svojim delom prispevam k ugledu šole.

Spoštujem splošne civilizacijske vrednote, raznolikosti in posebnosti drugih ljudi.

 

Skupina za kodeks – Šolsko leto 2008/09

Učitelji:
Boštjan Žnidaršič, Miha Pohar, Tina Pintar, Boštjan Narat, Darinka Marc, Mojca Lorbek, Lucija Krošelj Košec, Bojan Končan, Stane Andolšek

 

Dijaki:
Nina Golob, Benjamin Krnetić, Vid Greganovič (vsi 4. f), Juca Bonaca (2. e), Laura Mercina, Aleša Koncut, Janez Možina (vsi 4. a) in Aleš Bucik (3. f)

Naš osnovni cilj je dijakom nuditi kakovostno izobraževanje, z uporabo sodobnih in raznolikih načinov poučevanja. Hkrati posebno pozornost namenjamo številnim dejavnostim, ki bogatijo življenje in delo na šoli.