Klasična gimnazija

Klasična gimnazija je program splošne gimnazije, katerega vsebinska rdeča nit je latinski jezik s književnostjo, okrepljena sta tudi pouk zgodovine in filozofije. V primerjavi z gimnazijo je v obveznem delu klasične gimnazije zožen obseg naravoslovja, vendar lahko razliko dijaki nadomestijo v izbirnem delu programa, ki v 3. in 4. letniku omogoča tako širitev znanj na posameznih področjih kot intenzivno pripravo na maturo.

Scientia est potentia

Klasična gimnazija je namenjena tistim, ki si želijo v srednji šoli pridobiti najširša humanistična znanja. S tem je idealna osnova zlasti za nadaljnji študij jezikov, zgodovine in arheologije, umetnostne zgodovine, prava, drugih humanističnih in družboslovnih ved ter medicine, farmacije in veterine; uspešno pa pripravlja dijake tudi za študij na ostalih univerzitetnih programih.

Veni, vidi, vici

Dijak uspešno konča izobraževanje po programu klasične gimnazije, ko opravi maturo in si s tem pridobi srednješolsko izobrazbo. Klasična gimnazija kot program splošne gimnazije dijake pripravi na maturo iz treh obveznih (slovenski jezik, matematika, moderni tuji jezik) in dveh izbirnih predmetov z vseh splošnoizobraževalnih predmetnih področij.

Per aspera ad astra
Obvezni predmeti
4 ure na teden 3 ure na teden 2 uri na teden
Slovenščina
Matematika
Latinščina
Prvi tuji
jezik (ang.)
Drugi tuji
jezik (nem., fra., špa.)
Športna vzgoja
Zgodovina
Geografija
Biologija
Kemija
Fizika
Informatika
Obvezni predmeti
4 ure na teden 3 ure na teden 2 uri na teden 1 ura na teden
Slovenščina
Matematika
Latinščina
Prvi tuji jezik
Drugi tuji jezik
Zgodovina
Športna vzgoja
Geografija
Biologija
Kemija
Fizika
Glasba
Likovna umetnost
Obvezni predmeti
4 ure na teden 3 ure na teden 2 uri na teden
Slovenščina
Matematika
Latinščina
Prvi tuji jezik
Drugi tuji jezik
Zgodovina
Športna vzgoja
Geografija
Psihologija
Sociologija


Izbirni predmeti
4 ure na teden 2 uri na teden
Tretji tuji jezik
(nem., fra., ita., špa., ruš.)
Grščina
Retorika
Zgodovina umetnosti
Biologija
Kemija
Fizika
Dijak izbere predmet(-e) v obsegu 4 ur.
Obvezni predmeti
4 ure na teden 3 ure na teden 2 uri na teden
Slovenščina
Matematika
Latinščina
Prvi
tuji jezik
Drugi
tuji jezik
Športna vzgoja
Filozofija
Zgodovina


Izbirni predmeti
6 ur 4 ure 2 uri
Psihologija
Sociologija
Filozofija
Zgodovina umetnosti
Informatika
Geografija
Biologija
Kemija
Fizika
Latinščina
Drugi tuji jezik
Zgodovina
Dijak izbere predmete v obsegu od 4 do 8 ur.

Obvezne izbirne vsebine

 

Sestavina predmetnika so tudi obvezne izbirne vsebine, ki se od predmetov razlikujejo po načinu izvajanja. V vseh letih obsegajo 300 ur, po 90 v prvih treh in 30 v četrtem. Ene predpisuje program (državljanska kultura, knjižnična in informacijska znanja, kulturno-umetniške vsebine, športni dnevi, zdravstvena vzgoja, vzgoja za družino, mir in nenasilje), druge za dijake izbere šola , nekatere pa so jim ponujene v prosto izbiro. Med slednjimi so na Gimnaziji Poljane zlasti raziskovalna dejavnost, prostovoljno socialno delo ter številne strokovne ekskurzije in tabori.