Gimnazija

Program gimnazija ima obvezni in izbirni del. Obvezni del je enak na vseh šolah. V izbirnem delu dijak ob vpisu na Gimnazijo Poljane izbere drugi tuji jezik. Šola ponuja šest modernih tujih jezikov (ob angleščini še francoščino, italijanščino, nemščino, ruščino in španščino). V 2. in 3. letniku so v programu gimnazija tri ure tedensko nerazporejene. Namenjene so izbirnim predmetom. Predmete izbere in določi šola. V izbirnem delu  Gimnazija Poljane izvaja  dve usmeritvi: splošno– -naravoslovno in jezikovno. Dijak izbere ustrezno usmeritev ob koncu 1. letnika.

 

Program gimnazija – splošno-naravoslovna usmeritev

V drugem letniku je po ena ura dodana fiziki, kemiji in biologiji. V tretjem letniku so tri ure namenjene retoriki.

 

Program gimnazija – jezikovna usmeritev

V 2. in 3. letniku se dijaki obvezno učijo tretji tuji jezik. Izbirajo med petimi tujimi jeziki.

Obvezni predmeti
4 ure na teden 3 ure na teden 2 uri na teden 1,5 ure na teden
Slovenščina
Matematika
Prvi tuji jezik (ang.)
Drugi tuji jezik
(nem., fra., ita., špa., ruš.)
Športna vzgoja
Zgodovina
Geografija
Biologija
Kemija
Fizika
Informatika
Glasba
Likovna umetnost
Obvezni predmeti
4 ure na teden 3 ure na teden 2 uri na teden
Slovenščina
Matematika
Prvi
tuji jezik

Drugi
tuji jezik

Športna vzgoja
Zgodovina
Geografija
Biologija
Kemija
Fizika
Sociologija


Izbirni del
SPLOŠNA USMERITEV
3 ure na teden
Po eno dodatno uro na
teden, fizike, kemije in biologije
Izbirni del
JEZIKOVNA USMERITEV
3 ure na teden
Tretji tuji jezik
Obvezni predmeti
4 ure na teden 3 ure na teden 2 uri na teden
Slovenščina
Matematika
Prvi
tuji jezik

Drugi
tuji jezik

Športna vzgoja
Zgodovina
Geografija
Biologija
Kemija
Fizika
Psihologija


Izbirni del
SPLOŠNA USMERITEV
3 ure na teden
Retorika
naravoslovje
Izbirni del
JEZIKOVNA USMERITEV
3 ure na teden
Tretji tuji jezik
Obvezni predmeti
4 ure na teden 3 ure na teden 2 uri na teden
Slovenščina
Matematika
Prvi
tuji jezik

Drugi
tuji jezik

Športna vzgoja
Zgodovina
Filozofija


Izbirni predmeti
6 ur 4 ure 2 uri
Psihologija
Sociologija
Filozofija
Zgodovina umet.
Informatika
Geografija
Biologija
Kemija
Fizika
Drugi tuji jezik
Zgodovina
Dijak izbere predmete v obsegu od 8 do 12 ur.

Obvezne izbirne vsebine

 

Sestavina predmetnika so tudi obvezne izbirne vsebine, ki se od predmetov razlikujejo po načinu izvajanja. V vseh letih obsegajo 300 ur, po 90 v prvih treh in 30 v četrtem. Ene predpisuje program (državljanska kultura, knjižnična in informacijska znanja, kulturno-umetniške vsebine, športni dnevi, zdravstvena vzgoja, vzgoja za družino, mir in nenasilje), druge za dijake izbere šola , nekatere pa so jim ponujene v prosto izbiro. Med slednjimi so na Gimnaziji Poljane zlasti raziskovalna dejavnost, prostovoljno socialno delo ter številne strokovne ekskurzije in tabori.